Projekty, které realizujeme nebo jsme realizovali

Demokratická kultura ve třídách podporuje bezpečné klima ve třídách prostřednictvím třídnických hodin (2022–2023; OP PPR)

Projekt Demokratická kultura ve třídách je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002108

Zajímá nás demokratické kultura ve školách a jaké v tamních třídách vládne „domácí“ klima. Rozvíjíme bezpečí prostřednictvím pravidelných třídnických hodin. Prostředí, v kterém se žáci vzdělávají, je totiž zásadní jak pro ně, tak pro pedagogy, jež v něm působí. Třídnické hodiny nabízí bezpečný prostor pro osvojování si občanských a sociálních kompetencí. Proto na šesti pražských školách CEDU rozvíjí místní demokratickou kulturu a metodicky podporuje vedení školy, pedagogy a žáky v zavádění třídnických hodin.

 

Případová studie_ZŠ U Roháčových kasáren_fin

Případová studie_ZŠ Prof. Švejcara_fin

Případová studie_ZŠ Meteorologická_fin

Případová studie_ZŠ J.A.Komenského_fin

Případová studie ZŠ TGM v Modřanech_fin

Případová studie ZŠ Eden_fin

Demokratická kultura na středních odborných školách (2021–2023; OP PPR)

Projekt Demokratická kultura na středních odborných školách (SOŠ) je spolufinancován Evropskou unií a MHMP. Registrační číslo projektu:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002129

Jak podpořit demokratické prostředí ve škole? Jak zahrnout demokratický přístup do výuky? Jak to souvisí se vztahy ve škole, s rodiči a místní komunitou? To vše jsou otázky, které si klademe se šesti pražskými středními odbornými školami, abychom mohli společně s vedením škol rozvíjet jejich demokratickou kulturu. Nabízíme v rámci projektu podporu žákům, pedagogům i vedení školy a usilujeme o komplexní rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu v každé zapojené škole.

Změny ŠVP SŠ DSaJ

Změny ŠVP SPŠ Zeměměřická

Změny ŠVP SPŠ Prosek

Změny ŠVP SPŠ Futurum

Změny ŠVP SPŠ Evropská

Změny ŠVP SOŠ LS

 

Implementace Krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání
(2021–2023)

Projekt iKAP II navazuje na cíle a priority Krajského akčního plánu Prahy (KAP) a s pomocí 42 partnerů naplňuje konkrétní opatření KAP aktivitami přímo ve školách. Podporuje nadané žáky i žáky znevýhodněné nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhá dětem s odlišným mateřským jazykem a jejich rodinám úspěšně projít školním vzděláváním. Podporuje rozvoj gramotností, kreativity a inovativnosti ve výuce, přispívá ke spolupráci středních škol s firmami. Prostřednictvím zavádění dlouhodobého plánování přispívá k systémovému zlepšení řízení škol, zvýšení kvality vzdělávání a zvýšení jeho dostupnosti pro každého žáka.

CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s. se stalo partnerem v projektu “Inovace ve vzdělávání” Pražského inovačního institutu při Implementaci Krajského akčního plánu 2 (Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3 OP VVV). V rámci tohoto projektu poskytujeme pražským základním i středním školám podporu v oblasti žákovských parlamentů a třídnických hodin.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Zajímá mě víc

Stránky projektu

Demokratická kultura ve školách podporuje pražské žákovské parlamenty (2020–2022; OP PPR)

Projekt Demokratická kultura ve školách byl spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001424

Zajímá nás demokratické klima a celkově místní „domácí“ kultura ve školách. Občanské a sociální kompetence se totiž nemusí přímo vyučovat, ale děti je mohou rovnou nasávat z prostředí, v němž tráví skoro každý den. Proto na šesti pražských školách CEDU společně s vedením škol rozvíjí místní demokratickou kulturu, podporuje školní parlamenty a rozvoj pedagogů.

Výstupy:
Strategický plán FZŠ Barrandov
Strategický plán ZŠ Profesora Švejcara
Strategický plán ZŠ Edwarda Beneše
Strategický plán ZŠ U Vršovického nádraží
Strategický plán ZŠ Náměstí Svobody
Strategický plán ZŠ Táborská

 

 

 

 

Demokracie zážitkem vyvinula program prožitkových kurzů (2018–2020; OP VVV)

Projekt Demokracie zážitkem byl spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008093

Co má demokracie společného se zážitkem? Věříme, že pokud od mladých lidí chceme, aby byli odpovědnými občany, musíme je na to připravit. Dát jim možnost si na vlastní kůži vyzkoušet některé pro demokracii typické situace. Rozvíjet v nich občanské kompetence „naživo“, zážitkem. Proto CEDU připravilo šest nových prožitkových kurzů pro žáky a jeden seminář pro pedagogy.

Podrobné rozepsání jednotlivých kurzů včetně odkazů na přílohy:

Žákovské parlamenty jako nástroj inkluze pomáhají zakládat parlamenty v sociálně vyloučených lokalitách (2017–2022; Bader Philantrophies)

Může žákovský parlament fungovat i v tzv. sociálně vyloučené lokalitě? A co může tamním dětem nabídnout? Nebyli jsme si jistí, tak jsme začali v Mostě – na základních školách v Chanově a Obrnicích. A funguje to! Naše metodika jak pracovat s žákovským parlamentem nabízí funkční přístup pro všechny typy škol – posiluje identitu skupiny a dává dětem zažít úspěch, čímž posiluje jejich důvěru ve vlastní schopnosti.

Za tento projekt jsme byli oceněni cenou EDUína. Více si můžete přečíst v tomto článku.

Aktuálně spolupracujeme se 14-ti základními školami, většina z nich je ze severních Čech, ale jiné jsou i v Přerově či v Brně.

Jednou z prvních podpořených škol byla základní škola Zlatnická v Chanově. Podívejte se na video, jak se podařilo parlament u nich na škole rozběhnout.

Vzdělávání koordinátorů žákovských samospráv podporovalo pedagogy díky mentoringům (2019; Magistrát hl. m. Prahy)

Dotace byla přidělena na základě Programů celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2019. Projekt si kladl za cíl rozvíjet kompetence koordinátorů žákovských samospráv na 4 pražských základních školách, které chtějí zefektivnit svou samosprávu a udělat ji opravdu funkční. Vybrané školy dostanou intenzivní metodickou podporu na míru. Základem odborné podpory každé zapojené školy bylo 12 hodin mentoringu.

Do projektu se zapojily ZŠ Strossmayerovo náměstí a ZŠ Letohradská, ZŠ Profesora Švejcara, ZŠ Náměstí Svobody.

Škola pro demokracii jako síť žákovských parlamentů podporuje krajská konzultační centra (2013–???)

V síti Škola pro demokracii sdružujeme školy, které mají žákovský parlament. Chceme, aby parlamenty nebyly pouze formalitou, ale aby plnily svou funkci a aby se děti rády stávaly jejich součástí a tím se podílely na chodu své školy. Proto CEDU založilo síť škol a regionálních konzultačních center.

 

Nadační fond rodiny Orlických (podpora v letech 2018–2020)

Projekt „Škola pro demokracii“ měl za cíl zkvalitnit dvě oblasti působnosti CEDU: profesionalizovat marketingové aktivity a rozvinout lektorský tým.
Více informací o projektu zde.

Efektivní žákovské parlamenty (MŠMT 2016)

Cílem projektu bylo rozvíjet občanské kompetence žáků ZŠ prostřednictvím hodnotných projektů žákovských parlamentů. CEDU proto v rámci projektu rozvíjelo schopnosti pedagogů ZŠ po celé ČR týkající se efektivní práce s žákovským parlamentem. Dále CEDU v rozvíjelo existující krajská konzultačních centra a rozšiřovalo síť Škola pro demokracii.

Více informací o projektu zde.

Nadace Karla Janečka – Škola pro demokracii (2015)

Hlavním cílem projektu bylo podpořit vznik sítě Škola pro demokracii a práci žáků v konzultačních centrech, kteří dostali finanční příspěvek na parlamentem realizované projekty. Prostřednictvím krajských center se tak mohla podpora rozšířit k dalším školám ve všech krajích ČR.

Stránky nadace

Průřezová témata a čtenářství (ESF 2010 – 2012)

Hlavním cílem projektu bylo vyvinout kvalitní podpůrné materiály pro učitele, které budou dlouhodobě přispívat k efektivní výuce průřezových témat a čtenářství na základních školách.

Nabídka kurzu

Výstupy projektu: Průřezová témata čtenářství

Projekt byl realizován ve spolupráci s organizacemi Projekt Odyssea o. s., Člověk v tísni o. p. s., Sdružení Tereza o. s. a Kritické myšlení o. s.