Hry, Tři sta třicet tři

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : víc než 45 min

Aktivita pro začátek práce s rozpočtem parlamentu. Může posloužit také jako návrh pro samostatný nekolikadenní projekt realizovaný ŽP.

Cíle a témata:

  • Vyzkoušet si hospodaření s daným finančním obnosem.
  • Získat zkušenost s předanou odpovědností.
  • Rozvíjet schopnost spolupráce a samostatného plánování.

Průběh: 

  1. Parlament může vytvořit jednu skupinu nebo jej rozdělte na menší skupinky, například podle výborů či různých zájmů žáků.
  2. Každá skupinka obdrží 333 Kč (pokud je parlament rozdělen na menší skupinky, částku mezi ně rovnoměrně rozdělte).
  3. Vysvětlete žákům, že peníze mohou utratit pouze na něco, co přinese škole nějaké pozitivní výsledek, nebo jako investici, která se škole vrátí.
  4. Stanovte časový limit, do kdy je třeba peníze utratit (maximálně 30 dní).
  5. Skupinka se musí dohodnout na tom, jak se penězi naloží, a návrh předloží schvalovací komisi (učitel, ředitel). Pokud je projekt schválen, pustí se žáci rovnou do jeho realizace.
  6. Po uplynutí stanovené lhůty je důležité věnovat dostatek času reflexi.

Reflexe: 

Můžete použít následující otázky:

Jak jste s finančním obnosem naložili? Co jste získali? 
Co všechno se dělo od té doby, kdy jste dostali do ruky peníze? 
Máte teď více peněz, než jste měli na začátku? 
Jaká je nejlepší cesta, jak utratit 333 Kč? 
Jak byste naložili s penězi teď, kdybyste je dostali znovu? 
Jaké jsou možné cesty, jak získat peníze na svůj projekt? 
Na co je potřeba myslet, když je člověk zodpovědný za určitý finanční obnos? 

Výsledky představte ostatním ve škole.

 

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Je dobré, když může školní parlament hospodařit s určitým (i když malým) rozpočtem. Žáci se tak učí, jak zodpovědně nakládat s penězi. Zároveň je podporujete v tom, aby si sami potřebné finance uměli sehnat (například sběrem papíru, prodejem vlastních výrobků apod.)
Nástroje : velké papíry, fixy