Hry, Proč zakládat žákovský parlament

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně, dospělí
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Skupinová diskusní aktivita na začátek roku,kdy přemýšlíte o tom, čemu se váš parlament bude věnovat jakou funkci vlastně ve škole má.

Cíle a témata: 

  • Ujasnit si, k čemu může být parlament dobrý a proč je důležité, aby ve škole fungoval.
  • Osvojit si novou metodu práce při složitém rozhodování.

Průběh: 

  1. Připravte si různé výroky podporující myšlenku školního parlamentu. Rozdělte skupinu do dvojic či trojic.
  2. Každý skupina obdrží sadu výroků, které prodiskutuje a seřadí podle důležitosti.
  3. Na závěr se shodne na třech nejdůležitějších důvodech pro vznik parlamentu.
  4. Skupiny představí ostatním své závěry.
  5. Může následovat diskuse nad vybranými výroky. Měla by vést ke konsensu nad seznamem několika výroků, které jsou pro danou skupinu klíčové.
Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Výsledný seznam výroků je vhodné zveřejnit, vyvěsit ve sborovně a v jednotlivých třídách a jednou za čas se k němu vrátit. Aktivitu je možné zopakovat vždy na začátku školního roku a porovnat s výsledky z roku minulého.
Nástroje : připravené výroky na téma: Proč zakládat žákovský parlament?