Hry, Na co myslím?

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : víc než 45 min

Cíle a témata: 

 • Poznat jedinečnost každé osobnosti, rozvíjet kreativitu a tvořivost.
 • Spolupracovat ve skupině, podporovat vzájemné dobré vztahy a poznávat se.
 • Rozvíjet komunikaci a sebeprezentaci.
 • Utvářet pozitivní postoj k sobě samému a k druhým.
 • Hledat kladné vlastnosti u druhých, učit se tolerovat a respektovat ostatní.

Průběh: 

 1. Žáky rozdělte do skupin po čtyřech.
 2. Každá skupina dostane na čtvrtce A2 předkreslený profil hlavy.
 3. Do profilu hlavy zakreslují žáci tužkou různé motivy, které ztvárňují jejich myšlenky, pocity, náladu atd. Podmínkou však je, že se musí po jednom střídat, tzn. chvíli zakresluje první, pak druhý, třetí, čtvrtý a tak dokola, dokud není profil hlavy celý zaplněný. U zakreslování žáci popisují, co právě do profilu dávají.
 4. V další části rozstříhejte každé skupině čtvrtku na čtyři části.
 5. Každý ze skupiny si vezme jednu část a samostatně výtvarně část profilu hlavy dokončí.
 6. Když barvy zaschnou, skupinky se opět dají dohromady a jednotlivé díly slepí na zadní straně čtvrtky izolepou k sobě, mají tedy opět celý profil hlavy. Každá část je však jiná, protože také každý z nás je jiný, a přesto vzniklo krásné společné výtvarné dílo.
 7. Na závěr proběhne prezentace jednotlivých skupin a výstava.

Reflexe: 

Zhodnoťte celou aktivitu tak, aby si všichni uvědomili, že nejsme stejní, že jsme každý jiný, a přesto dokážeme společnými silami vytvořit umělecké dílo, do kterého jsme schovali kousek sebe.

Prostředí : vevnitř
Poznámky : Aktivita vhodná pro žáky od 3. třídy.Předpokládaný čas je 2x45 minut. Zmenšíte-li formát díla, zkrátíte potřebný čas.
Nástroje : čtvrtky A2, tuš, špejle, redispera, štětce, vodové barvy, voda, kelímky, tužky, nůžky, izolepa, rozstříhaná slova