Hry, Hodnotící terč

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně, dospělí
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 15–30 min

Evaluační metoda, která vede žáky k tomu se vyjádřit a své hodnocení obhájit.

Cíle a témata: 

Zhodnotit práci svého žákovského parlamentu.

Průběh: 

  1. Vyvěste hodnotící terč, který má čtyři soustředné kruhy nebo 4 výseče odlišené barvou a bodovou hodnotou.
  2. Vysvětlete princip „střílení“ na terč. Na každou otázku jsou možné čtyři odpovědi: 1 = vždy, 2 = většinou, 3 = někdy, 4 = nikdy.
  3. Požádejte žáky, aby udělali tečku na takovém místě terče, které odpovídá jejich odpovědi.
  4. Diskutujte o výsledné podobě terče, hledejte příčiny a nacházejte cesty, jak můžete příště činnost parlamentu zlepšit.

 

Prostředí : vevnitř
Poznámky : Každý kruh terče má své číslo, které odpovídá čtyřem kategoriím, kam se žáci mohou zařadit (vždy, většinou, někdy, nikdy). Můžete použít více terčů a pro každý z nich určit jinou otázku či výrok. Příklady otázek a výroků: „Naslouchám názorům druhých a respektuji je.“ „V diskuzích vyjadřuji svůj názor.“ Během zasedání parlamentu kladu hodně otázek.“ „Sděluji své třídě, co se na zasedání dělo.“
Nástroje : Terč na papíru alespoň formátu A3, barevné fixy.