Hry, Evaluační dotazník

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 30–45 min

Preventivní aktivita především pro žákovské parlamenty, pomocí které můžete navrhnout řešení některých problematických situací.

Cíle a témata: 

Zhodnotit práci školního parlamentu.

Průběh: 

 1. Školní parlament bude zodpovědný za vytvoření, vyhodnocení a zveřejnění výsledků evaluační ankety ve škole. Můžete však přizvat i žáky, kteří nejsou jeho členy.
 2. Věnujte dostatek času vytvoření dotazníku. Než se do něj pustíte, ujasněte si s žáky následující otázky:

  Jaký typ otázek chceme použít (otevřené/uzavřené)?
  Pro koho je náš dotazník určen?
  Co chceme pomocí něho zjistit?
  Kolik lidí potřebujeme oslovit?
  Můžeme rozdat stejný dotazník všem lidem, které chceme oslovit?
  Pro koho a jak bude potřeba dotazník případně upravit?
  Kdo všechno by se měl ke školnímu parlamentu vyjádřit?

 3. Dotazníky vyhodnoťte a výsledky zveřejněte.

Možné otázky v evaluačním dotazníku pro žáky:

Proč si myslíš, že máme ve škole parlament?
O kterých tématech, týkajících se školního parlamentu, jste ve třídě hovořili?
Jakým způsobem se tvůj osobní názor může dostat na jedná parlamentu? Stalo se to někdy?
Napiš vše, co tě napadne, že se podařilo díky parlamentu ve škole změnit nebo ovlivnit. 
Jak by bylo možné práci  školního parlamentu zlepšit? 

Možné otázky v dotazníku pro učitele: 

Jak často se parlament schází? 
Jakými tématy se parlament v nedávně době zabýval? 
Co se ve škole díky parlamentu změnilo? 
Jak může být parlament vám osobně prospěšný?
V čem pomáhá parlament žákům? 
Co se díky parlamentu žáci naučili? 
Jakým způsobem školní parlament naplňuje průřezové téma Výchova demokratického občana? 
Co by se dalo v příštím roce na práci školního parlamentu změnit/zlepšit? 

Prostředí : vevnitř
Poznámky : I u této aktivity je důležité, aby žáci měli pocit, že jsou to oni sami, kdo rozhodují o podobě evaluační fáze. Obsah dotazníku by tak měli tvořit především oni, stejně jako jeho vyhodnocení a prezentaci výsledků.
Nástroje : vytvořené dotazníky